• Theo quy định của bạn dạng ghi nhớ hợp tác (MOC), phía Nhật Bản chỉ mừng đón lao động “kỹ năng đặc định” người Việt sau khi NLĐ đã thực hiện không thiếu những thủ tục thiết tha theo quy định pháp luật Việt Nam. Đồng thời mang tên trong “Danh sách xác nhận” được cấp bởi Bộ LĐTBXH Việt Nam, gồm:

    1. Những lao động được phái cử bởi những C.ty, doanh nghiệp đc Bộ LĐTBXH V…Read More

  • Theo quy định của bản ghi nhớ hợp tác (MOC), phía Nhật Bản chỉ mừng đón lao động “kỹ năng đặc định” người Việt sau khi NLĐ đã tiến hành đầy đủ các thủ tục thiết tha theo quy định pháp luật Việt Nam. Đồng thời mang tên trong “Danh sách xác nhận” đc cấp bởi Bộ LĐTBXH Việt Nam, gồm:

    1. Những lao động được phái cử bởi những tổ chức, doanh nghiệp đc Bộ LĐTBXH Việt Nam cho ph&ea…Read More

  • Hudson Maynard became a registered member 4 days, 17 hours ago

Skip to toolbar